خدا نیست ،‌ و تنهایی نزدیکترین دوست است...

لینک
پنجشنبه ۳ دی ،۱۳۸۸ - Blue