فیزیوتراپی نمیره.به دکترش گفته که دیگه نمیخواد دارو بخوره.

بیژن لعنتی از زندان آزاد شده.

من لعنتی دلخورش کردم

همه اش تقصیر منه.

امیدم به کی باشه وقتی کسی رو نا امید میکنم!؟

لینک
پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۸ - Blue