سه روزه که دوباره با همدیگه صحبت میکنیم . شرایط فرق کرده . امیدوارم دیگه بد نیاریم .

ای اونی که داری از بالا نگاه میکنی !!! اگه قراره که خرابکاری کنی ، روتو برگردون و نگاه نکن .

لینک
پنجشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٧ - Blue