خیلی نامردی

چرا اینجوری تلافی می کنی؟

من اگه هر غلطی میکنم ، چون بنده ات ام . چون غلط ام

یکسال بازی گرفتن عروسکت بس نیست !؟

پا ، دست ، سر ، کمر ، زبون ، ... این چه تنبیهیه آخه !؟ واسه چی !؟ به خاطر کدوم گناه !؟

آدم خوب ، آدم بد ، ... همش حرفه

من اینجا باید به خاطر بزرگ شدن پهلوهام ناراحت باشم . عروسک تو باید به خاطر اینکه دوس داری بی عدالتیتو به رخ همه بکشی ، باید هر چی درد تو دنیا هست تحمل کنه .

لعنت به هر چی بی عدالتیه که کردی توی مخ من به اصطلاح مسلمون به اسم عدالت

لعنت

لعنت

لعنت 

لینک
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - Blue