بعضی وقتا اذیتم می کنی !

چون دوسم داری .

منم اذیتتو دوس دارم رفیق فابریک

لینک
شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦ - Blue