آریزونا....................فشار خون ................... تورنتو ................ دیروز دادگاه بیژن

خدایا تو که هر لحظه و هر روز با من حرف میزنی ٬ صدات میزنم ٬ صدام می زنی

کمکم کن ٬ کمکش کن ٬ کمکمون کن خدا جون

محتاجتیم . همیشه و در همه حال ...

لینک
جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦ - Blue